previous <-- --> nextPresidio Lovers Lane Tree Shadows, 2011
oil on canvas, 20 x 16 inches