previous <-- --> nextPresidio Lovers Lane Tree, 2009
oil on canvas, 20 x 16 inches